مدیریت مراکز سالمندان

چشم انداز پروژه:

جهت مدیریت و گزارشگیری دقیق و یکپارچه خدمات ارائه شده و لوازم مصرفی مراکز نگهداری سالمندان، سامانه کیمیا ریپورت با ماژول های مدیریت پرونده سالمندان، مدیریت پرسنل مرکز، مدیریت گزارشات و خدمات ارائه شده به سالمندان، مدیریت اقلام مصرفی، مدیریت هزینه ها و امور مالی، به شرح زیر طراحی و تولید شده است:

اطلاعات پایه:

جهت ثبت و مدیریت گزارشات، خدمات و اقلام مصرفی، ابتدا اطلاعات پایه درج میگردد. این موارد شامل لیست داروها، خدمات، اقلام مصرفی، بیماری ها، بخش ها و اتاق های مورد استفاده در مرکز می باشد:

 

 مدیریت پرسنل:

برای این که همکاران مرکز بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند یا در مدیریت مرکز نیاز به گزارشگیری از اطلاعات همکاران باشد، مشخصات آنها طبق تصویر زیر قابل ثبت و مدیریت می باشد:

همینطور مشخصات پرسنل طبق فرم زیر قابل فیلتر می باشد:

جهت ثبت مشخصات سالمندان و تهیه پرونده، طبق فرم زیر مشخصات آنها ثبت می گردد:

طبیعتا بیماری های قابل انتخاب در این بخش، از قسمت اطلاعات پایه قابل تعریف می باشند و برای سالمندان میتوان آنها را انتخاب نمود.

 

در سامانه، فرمی طبق تصویر زیر طراحی شده تا بتوان سالمندان را از یکدیگر بر اساس مشخصه های متفاوتی تفکیک کرد:

 

جهت ثبت گزارش(اقلام مصرفی، خدمات و دارو ها برای سالمندان) طبق مراحل زیر اطلاعات ثبت میشود:

تعریف گزارش:

در این قسمت اطلاعات کلی گزارش در نظر گرفته می شود و سپس با فشردن دکمه ثبت، گزارش ایجاد و آماده ثبت جزئیات می شود:

 

سپس میتوان یک یا چند سالمند انتخاب کرد( قابلیت ثبت داده ها بطور همزمان برای سالمندان میسر می باشد)

امکان جست و جو بر اساس نام وجود دارد، همینطور می توان با کلیک بر روی اسم سالمند، تصویر وی را مشاهده کرد:

سپس می توان خدمات انجام شده برای سالمندان انتخاب شده را تعریف کرد:

هر خدمت می تواند هزینه داشته باشد که مبلغ آن از قسمت اطلاعات پایه قابل تعریف است، بهنگام ثبت هر خدمت، سیستم بطور خودکار هزینه را در نظر خواهد گرفت:

سپس اقلام مصرفی در گزارش انتخاب می شود که این موارد نیز شبیه خدمات، دارای هزینه و از قسمت اطلاعات پایه قابل تعریف می باشد:

در نهایت طبق تصویر زیر، سیستم گزارش کلی را ارائه می دهد  که می توان ویرایش یا تایید نهایی کرد، با تایید نهایی موارد ثبت شده در پرونده سالمندان قرار خواهد گرفت:

 

 

 

تمامی گزارشات و موارد ثبت شده طبق فرم زیر قابل گزارش می باشند:

میتوانید بر اساس خدمات مورد نظر، اقلام، بازه زمانی یا  سالمند، اطلاعات را بررسی نمایید: