نرم افزار گزارشات پرسنل

جهت مدیریت امورات سازمان یا کارهای انجام شده توسط پرسنل، نیازمند سیستمی برای مدیریت دقیق و مرحله به مرحله کارهای انجام شده داریم، در این سیستم تمامی کار های انجام شده ثبت می شوند تا بر اساس تاریخ، همکار، عنوان کار انجام شده و مشتری بتوانیم گزارشگیری داشته باشیم. ابتدا در این سیستم مشخصات همکاران و دسترسی آنها طبق بخش مدیریت پرسنل که قبلا توضیح داده ایم، ثبت می شوند. سپس جهت ثبت و مدیریت کارهای انجام شده پرسنل در قالب گزارشات روزانه، هفتگی، ماهیانه توسط این ماژول اقدام و پارامتر هایی از قبیل خدمت/دسته بندی، مشتریان، پیوست فایل، توضیحات، تاریخ شروع و پایان گزارش را ثبت میکنیم:

پس از ثبت اطلاعات پایه ای و زدن دکمه ثبت و ادامه، در صورتی که عملیات انجام شده مربوط به مشتری یا کارفرما بوده، مشخصات وی را انتخاب و ادامه را می زنیم:

سپس خدمت یا عملیاتی که انجام شده را انتخاب می کنیم:

پس از ثبت فرم فوق، امکان بررسی و تایید نهایی گزارش وجود دارد. تمامی گزارشات ثبت شده در سیستم توسط مدیریت قابل گزارشگیری و نمودار گیری می باشد که می توان میزان فعالیت پرسنل، پیشرفت کارها، سناریو پیگیری و اجرایی مشتریان، خدمات ارائه شده سازمان و... را گزارشگیری و نمودار گیری کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت نسخه دمو از بخش تماس با ما در ارتباط باشید.