پرونده الکترونیک سلامت مددجویان و سالمندان

مهمترین رکن مرکز نگهداری مددجویان و سالمندان، سلامت افراد تحت پوشش مرکز می باشد. بنا بر این نیازمند سیستمی برای ثبت و مدیریت اطلاعات سلامت آنها در مراکز می باشیم. با ما همراه باشید تا برخی از ویژگی های سیستم کیمیا ریپورت را در همین خصوص با هم بررسی نماییم:

اولین قدم در سیستم کیمیا ریپورت، ثبت اطلاعات افراد جهت تشکل پرونده الکترونیک آنها می باشد. این داده ها شامل مشخصات فردی، بخش و اتاق نگهداری، بیمه تحت پوشش، تاریخ پذیرش، مشخصات همراه یا قیم، لیست بیماری ها، وضعیت جسمانی، نوع سرپرستی، تصویر و ... می باشد که طبق فرم زیر قابل ثبت و بررسی است:

 

برای هر فرد، بخشی از پرونده بعنوان اسناد و مدارک وجود دارد تا همکاران بتوانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند. این اسناد از فرم زیر قابل ثبت می باشد:

 

اطلاعات پایه ای سلامت طبق فرم زیر قابل ثبت و بررسی می باشند که آیتم های آن (شرح حال، فشار خون، قد و وزن) قابل تعریف می باشد: