6
مدیریت هوشمند با نرم افزار توانبخشی

سیستم مدیریت مراکز توانبخشی از بخش های مدیریت گزارشات، مدیریت مشارکت ها، مدیریت پرسنل، مدیریت جلسات، نامه ها و مکاتبات اداری و مدیریت درخواست های انبار تشکیل شده که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

پرونده الکترونیک سلامت مددجویان و سالمندان

مهمترین رکن مرکز نگهداری مددجویان و سالمندان، سلامت افراد تحت پوشش مرکز می باشد. بنا بر این نیازمند سیستمی برای ثبت و مدیریت اطلاعات سلامت آنها در مراکز می باشیم. در ادامه برخی از ویژگی های این سیستم را بررسی نماییم.

مدیریت مراکز سالمندان

جهت مدیریت و گزارشگیری دقیق و یکپارچه خدمات ارائه شده و لوازم مصرفی مراکز نگهداری سالمندان، ماژول های مدیریت پرونده سالمندان، مدیریت پرسنل مرکز، مدیریت گزارشات و خدمات ارائه شده به سالمندان، مدیریت اقلام مصرفی، مدیریت هزینه ها و امور مالی طراحی و تولید شده است.

نرم افزار گزارشات مددکاری

مراکز نگهداری از معلولین، سالمندان و ... با مشکلات متعددی در زمینه ی گزارشگیری از مددجویان مواجه اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی این مشکلات و بیان راه حل بپردازیم.

گزارشات و خدمات ارائه شده در مراکز توانبخشی و نگهداری مددجویان

همانطور که می دانیم از سری مشکلات سیستم های کاغذی، عدم امکان برنامه ریزی برای آینده است. ما در مجموعه ی کیمیا وظیفه دانستیم تا بخش اعظمی از مشکلات مراکز را با ارائه ی نرم افزار مدیریت کیمیا برطرف سازیم.

چالش های بایگانی گزارشات مددجویان

بیان مشکلات سیستم های کاغذی و ارائه ی راه حل در خصوص گزارشات وخدمات ارائه شده در مراکز توانبخشی و نگهداری مددجویان - سیستم مدیریت گزارشات جهت بررسی و روند خدمات ارائه شده به مددجویان و عملکرد پرسنل