2
مدیریت مراکز سالمندان

جهت مدیریت و گزارشگیری دقیق و یکپارچه خدمات ارائه شده و لوازم مصرفی مراکز نگهداری سالمندان، ماژول های مدیریت پرونده سالمندان، مدیریت پرسنل مرکز، مدیریت گزارشات و خدمات ارائه شده به سالمندان، مدیریت اقلام مصرفی، مدیریت هزینه ها و امور مالی طراحی و تولید شده است.

نرم افزار مدیریت مراکز نیکوکاری - مشارکت ها و کمک ها مردمی

نرم افزار مدیریت مرکز نیکوکاری بهمراه ثبت و مديريت تمامي مشارکت ها و کمک هاي مردمي شامل مالي و غير مالي و امکان ارجاع به مسئول انبار يا واحد مالي جهت بررسي و تاييد اسناد بهمراه امکان صدور قبض و ارسال پيامک به مشارکت کنندگان می باشد