1
سیستم مدیریت درخواست های انبار و اقلام مصرفی

جهت مدیریت دقیق و مرحله به مرحله درخواست های اقلام از انبار توسط بخش ها یا سایر واحد های مرکز، این بخش طراحی شده که با ثبت درخواست از طرف مدیر بخش یا واحد اداری شروع و پس از تایید لیست اقلام، درخواست در پنل انبار قابل بررسی و تحویل به درخواست دهنده می باشد.