4
نرم افزار گزارشات پرسنل

جهت مدیریت امورات سازمان یا کارهای انجام شده توسط پرسنل، نیازمند سیستمی برای مدیریت دقیق و مرحله به مرحله کارهای انجام شده داریم تابر اساس تاریخ، همکار، عنوان کار انجام شده و مشتری بتوانیم گزارشگیری داشته باشیم.

نرم افزار مکاتبات اداری و اندیکاتور

یکی از مسائل مهم در هر سازمان و شرکتی، مسئله مکاتبات اداری می باشد. اینکه افراد چگونه بتوانند با هم در ارتباط باشند، نقش مهمی دارد. ضعف در مدیریت مکاتبات سازمانی باعث از دست دادن مشتریان و ضعف در پاسخگویی سازمان می باشد. با استفاده از نرم افزارهای مدیریت مکاتبات، مشکلات فوق به راحتی قابل حل است.

مدیریت هوشمند با نرم افزار توانبخشی

سیستم مدیریت مراکز توانبخشی از بخش های مدیریت گزارشات، مدیریت مشارکت ها، مدیریت پرسنل، مدیریت جلسات، نامه ها و مکاتبات اداری و مدیریت درخواست های انبار تشکیل شده که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

ماژول مدیریت پرسنل

ماژول مدیریت پرسنل - جایگاه ها و مرخصی