آدرس:

مدیریت: خراسان جنوبی، بیرجند، معلم، میدان مادر، مجتمع تجاری فرهنگ، طبقه اول

تحقیق و توسعه: خراسان جنوبی، بیرجند، پارک علم و فناوری، شرکت تحلیل اندیش کیمیا.

 

تلفن تماس:

 09384487404

ایمیل:

info@kimiareport.ir